Your cart is empty
Last updated on 27.01.2024
Our Terms are available only in Slovak, we apologise for that. If you have any questions regarding the content, feel free to shoot us an email in English, and we will be happy to assist you.

Obchodné podmienky

predajcu
Mariana Moravíková - Vaše kvety
Obchoďné meno:Mariana Moravíková - Vaše kvety
Miesto podnikania:Jókaiho 9218/56, 821 06 Bratislava
Prevádzkareň:Herlianska 45, 821 03 Bratislava
IČO:40 696 715
DIČ:1045373131
IČDPH:SK1045373131
Zápis:Živnostenský register Okresného úradu Bratislava, číslo registrácie: 102-33492
IBAN:SK16 1100 0000 0026 2611 6039
SWIFT:TATRSKBX
Telefón:+421 907 059 745
Email:objednavka@vasekvety.sk
Web stránka:https://www.vasekvety.sk
(ďalej len ako „Predajca“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky Predajcu (ďalej len „Obchodné podmienky“) boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), ako aj s ďalšími platnými právnymi predpismi.
 2. Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predajcom a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom webovej stránky Predajcu (ďalej len „kúpna zmluva“).
 3. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
Článok II.
Informácie o tovare a cenách
 1. Kúpna cena tovaru zobrazená na webovej stránke Predajcu v sebe zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Táto cena však v sebe nezahŕňa cenu za prepravu tovaru, prípadne iné voliteľné a doplnkové služby, ak sa nedohodne Predajca s kupujúcim inak.
 2. Na webovej stránke Predajcu môže byť pri určitých tovaroch zobrazená akciová kúpna cena tovaru, respektíve kúpna cena v zľave. Táto je platná výlučne po dobu trvania príslušnej akcie, alebo do vypredania zásob.
 3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne Predajca s kupujúcim inak.
 4. Predajca si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť kúpnu cenu tovaru zobrazenú na webovej stránke Predajcu. Zmena kúpnej ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou kúpnej ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 5. Popis tovaru zobrazený na webovej stránke Predajcu obsahuje najmä základné informácie o zložení tovaru, jeho kvalite o počte kusov jednotlivých komponentov.
 6. V prípade tovaru zloženého z viacerých komponentov alebo častí si Predajca v prípade nedostatku jednotlivých komponentov alebo častí vyhradzuje právo nahradiť chýbajúci komponent alebo časť iným. Takto nahradený komponent alebo časť musí byť vždy minimálne v rovnakej čiastkovej kúpnej cene ako chýbajúci komponent alebo časť.
 7. Kupujúci má v prípade využitia práva Predajcu podľa bodu 6. tohto článku Obchodných podmienok vždy právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a s tým spojené právo na vrátenie uhradenej kúpnej ceny.
Článok III.
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci realizuje objednávku na webovej stránke Predajcu:
  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu po predchádzajúcej registrácii,
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia / vyzdvihnutia tovaru, prípadne iné voliteľné a doplnkové služby. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami.
 3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a prípadne aj zmeniť vytvorenú objednávku. Údaje uvedené v objednávke sú Predajcom považované za správne a nemenné, pokiaľ nie je v Obchodných podmienkach uvedené inak. Po odoslaní objednávky bude kupujúci presmerovaný na platobnú bránu, podľa toho aký spôsob platby si kupujúci zvolil.
 4. Po obdržaní objednávky a úhrade kúpnej ceny zašle Predajca kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci v objednávke zadal, pričom toto obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a / alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o Predajcovi, prípadne aj iné potrebné údaje a faktúru. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky Predajcom.
 5. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predajcu, napríklad pri uvedení kúpnej ceny tovaru na webovej stránke Predajcu, alebo v priebehu objednávania, nie je Predajca povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto Obchodných podmienok. Predajca v takomto prípade informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu Predajcu.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
 1. Predajca je povinný dodať na základe prijatej objednávky tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, pokiaľ nie je v Obchodných podmienkach uvedené inak.
 2. Predajca je ďalej povinný bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy.
 3. Predajca má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar.
 4. Kupujúci je povinný pravdivo a s plnou vážnosťou vyplniť objednávku, zaplatiť Predajcovi dohodnutú kúpnu cenu, vrátane ceny za prepravu, prípadne za iné voliteľné a doplnkové služby.
 5. Kupujúci je ďalej povinný zabezpečiť prevzatie objednaného a dodaného tovaru.
 6. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami, pokiaľ nie je v Obchodných podmienkach uvedené inak.
 7. Kupujúci, ktorý spĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ustanovení § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, má v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom objednávkového formulára v lehote do 14 (slovom: štrnásť) dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom objednávkového formulára aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
 8. Právo kupujúceho podľa bodu 7. tohto článku Obchodných podmienok sa nevzťahuje na tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (rezané kvety a všetky produkty z rezaných kvetov), ako aj na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (kytice zostavené z kvetov podľa požiadaviek kupujúceho, venovanie s textom podľa zadania kupujúceho alebo s fotografiou dodanou kupujúcim a podobne).
 9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 (slovom: štrnásť) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy doručiť tovar späť Predajcovi. Kupujúci je povinný doručiť Predajcovi tovar kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Náklady na zaslanie tovaru znáša v plnom rozsahu kupujúci.
 10. V prípade využitia práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy je Predajca povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, a to rovnakým spôsobom ako bola táto uhradená. Predajca je oprávnený vrátiť kupujúcemu len časť kúpnej ceny, ak kupujúci doručí Predajcovi tovar ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zníženú o hodnotu škody spôsobenej na vrátenom tovare.
Článok V.
Platobné podmienky a dodanie tovaru
 1. Kúpnu cenu a prípadne aj ďalšie náklady spojené s objednávkou môže kupujúci uhradiť bezhotovostne platobnou kartou.
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť Predajcovi aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru, prípadne voliteľné a doplnkové služby v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, za kúpnu cenu sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru, prípadne voliteľné a doplnkové služby.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v tomto prípade splnený až okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Predajcu.
 4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 5. Predajca nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. Tovar je kupujúcemu doručený podľa spôsobu, ktorý si vybral pri zadaní objednávky.
 7. Doručenie tovaru mimo miesta prevádzkarne Predajcu je možné maximálne v okruhu 30 km (slovom: tridsať kilometrov) od miesta prevádzkarne Predajcu. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný prevziať tovar priamo v mieste prevádzkarne Predajcu.
 8. Ak je Predajca podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 9. Predajca vystaví kupujúcemu daňový doklad, t. j. faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho, alebo je priložený k dodávanému tovaru.
Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 1. Prevzatím tovaru v prevádzkarni Predajcu, respektíve na inom dohodnutom mieste podľa spôsobu doručenia zvoleného kupujúcim prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ustanovení § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď adresát alebo tretia osoba splnomocnená adresátom prevezme tovar od Predajcu alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď Predajca umožní adresátovi nakladať s tovarom a adresát tovar neprevezme.
Článok VII.
Reklamačný poriadok
 1. Predajca zodpovedá za vady u neho zakúpeného tovaru. Vady tovaru musí kupujúci uplatniť u Predajcu bez zbytočného odkladu. Pri tovare ktorý podlieha rýchlej skaze musia byť vady uplatnené najneskôr deň nasledujúci po prevzatí tohto tovaru, inak toto právo kupujúceho zaniká.
 2. Kupujúci môže uplatniť zistené vady formou reklamácie, a to buď priamo na prevádzkarni Predajcu, alebo písomne prostredníctvom emailovej adresy objednavka@vasekvety.sk.
 3. Kupujúci je povinný v uplatnenej reklamácii uviesť všetky relevantné informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru, dátum zistenia vady a v prípade uplatnenia reklamácie formou emailovej adresy aj predložiť fotodokumentáciu zachytávajúcu reklamované vady tovaru. Na riadne uplatnenie reklamácie je taktiež potrebné doručiť Predajcovi aj reklamovaný tovar, pričom Predajca nie je povinný prevziať zásielky na dobierku. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru znáša v plnom rozsahu kupujúci. Reklamačné konanie začína až riadnym splnením podmienok uvedených v tomto bode reklamačného poriadku.
 4. Reklamácia sa riadi Obchodnými podmienkami, konkrétne ich článkom VII. Za účelom riadneho oboznámenia kupujúceho s postupom a podmienkami reklamácia je Predajca povinný zverejniť na svojej webovej stránke kompletné a aktuálne znenie Obchodných podmienok.
 5. Kupujúci má možnosť ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámiť sa s reklamačným poriadkom Predajcu, okrem iného vždy pri vytváraní objednávky. Predajca teda riadne a včas poučil kupujúceho o jeho právach súvisiacich s reklamáciou tovaru, ako aj nárokmi plynúcimi zo zodpovednosti za vady tovaru.
 6. Kupujúci má právo uplatniť si počas plynutia záručnej doby u Predajcu nároky plynúce zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného u Predajcu, za ktoré Predajca zodpovedá.
 7. Záručná doba je 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba. Ak nie je uvedené inak, životnosť živých kvetov a teda aj záručná doba pri tomto type tovaru je 5 (slovom: päť) dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto typu tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu trvania reklamačného konania.
 8. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola táto vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predajca je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 9. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predajcovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo na závažnosť reklamovanej vady.
 10. Predajca môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 11. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 12. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 13. Kupujúci je povinný v uplatnenej reklamácii uviesť aj to, aký nárok plynúci zo zodpovednosti za vady tovaru, si v rámci reklamačného konania uplatňuje. Nároky kupujúce vymedzené v bodoch 8., 10., 11. a 12. tohto článku Obchodných podmienok vyplývajú priamo z ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka.
 14. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka si v reklamačnom konaní uplatní, Predajca určí spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predajca alebo ním určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 15. Predajca nezodpovedá za vady tovaru ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť pri prevzatí tovaru a na ktorú Predajcu bezodkladne, najneskôr do 3 (slovom: troch) dní neupozornil. Predajca rovnako tak nezodpovedá za vady tovaru ak
  • ide o poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
  • vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  • vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, prípadne zásahom do tovaru zo strany neoprávnenej osoby,
  • vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  • vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a / alebo nepredvídateľnými udalosťami, poškodením živlami alebo iným zásahom vyššej moci.
 16. Predajca je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. U spôsobe vybavenia reklamácie je povinný kupujúceho bezodkladne upovedomiť a najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní vydať o tomto spôsobe kupujúcemu písomný doklad.
 17. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 (slovom: dvanástich) mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predajca vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby. Bez ohľadu na výsledok takéhoto odborného posúdenia nemôže Predajca od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 18. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 (slovom: dvanástich) mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predajca ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predajca, a to aj bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predajcu za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 19. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predajca vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predajca porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predajcu so žiadosťou o nápravu. Ak Predajca na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predajcom je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 29, 827 99 Bratislava, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 20. Ustanovenia tohto článku Obchodných podmienok sa neuplatňujú v prípade kupujúceho, ktorý nie je zároveň spotrebiteľom podľa ustanovenia § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Článok VIII.
Ochrana a spracúvanie osobných údajov
 1. Predajca spracúva osobné údaje kupujúceho v procese uzatvárania kúpnej zmluvy bez jeho výslovného súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho je vykonávané Predajcom v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 2. Predajca môže po uzavretí kúpnej zmluvy na základe jeho oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na emailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, respektíve službách.
 3. Predajca spracúva osobné údaje kupujúceho osobne, pričom tieto neposkytuje žiadnym osobám spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, s výnimkou subjektov zabezpečujúcich emailovú komunikáciu, dopravu a inštitúcii zabezpečujúcich platobný systém a bankové služby. Spracúvané osobné údaje Predajca v žiadnom prípade nezverejňuje.
 4. Predajca vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto Obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
 5. Predajca je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo telefónu, emailová adresa, meno a priezvisko adresáta a jeho telefonický kontakt, číslo účtu a miesto doručenia.
 6. Predajca je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho, ktorý je právnickou osobou v rozsahu: meno a priezvisko (obchodné meno), miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu, emailová adresa, meno a priezvisko adresáta a jeho telefonický kontakt, číslo účtu a miesto doručenia.
 7. Kupujúci, ktorý sa zaregistroval na webovej stránke Predajcu, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu a poskytnuté osobné údaje vymazať.
 8. Predajca sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s dobrými mravmi, ako aj s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj Európskej únie.
 9. Kupujúci má:
  • Právo na prístup – požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje kupujúceho, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie.
  • Právo na opravu – požadovať opravu neaktuálnych / nesprávnych osobných údajov.
  • Právo na výmaz – požadovať výmaz spracúvaných osobných údajov v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, neexistencie právneho základu spracúvania osobných údajov, pominutia účelu na spracúvanie osobných údajov.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov napríklad počas toho, ako kupujúci namieta správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a kupujúci si neželá, aby sme údaje vymazali.
  • Právo namietať voči spracúvaniu – namietať spracúvanie osobných údajov napríklad na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
  • Právo podať sťažnosť – podať podnet na prešetrenie spracúvania osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.
  • Právo odvolať súhlas – odvolať predošlý súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 10. Predajca spracúva osobné údaje kupujúceho predovšetkým po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípadoch spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, uchováva Predajca osobné údaje kupujúceho po dobu 5 (slovom: piatich) rokov, alebo do odvolania súhlasu.
 11. Predajca uchováva osobné údaje kupujúceho, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie povinností Predajcu, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napríklad uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a podobne), po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
 1. Ak tieto Obchodné podmienky neustanovujú inak, komunikácia zmluvných strán bude prebiehať telefonicky alebo emailom.
 2. Všetky spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy budú rozhodovať všeobecné súdy Slovenskej republiky podľa platného a účinného právneho poriadku Slovenskej republiky.
 3. V prípade ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení Obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné, ak právne predpisy neustanovujú inak.
 4. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa subsidiárne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ako aj ďalších platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.
 5. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 27.01.2024.
 6. Predajca si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať Obchodné podmienky.
 7. V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene Obchodných podmienok je Predajca povinný túto bezodkladne zverejniť na svojej webovej stránke, a to vo forme upravenej verzie Obchodných podmienok s uvedením aktuálneho dátumu účinnosti.
 8. V prípade ak dôjde k zmene Obchodných podmienok počas trvania zmluvného vzťahu platí, že na zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky účinné ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.